Aage, Count of Rosenborg

MKS: None Badhaka sign: pi Combust: ma Gandanta: ra Samdhi: ke, ra, sa Yuddha: None Compound Friendship
su mo ma me jp ve sa
su 0 0 0 1 0 0 0
mo 0 0 -1 0 1 -1 -1
ma 0 0 0 0 0 1 1
me 2 -2 1 0 -1 2 -1
jp 0 2 0 -2 0 0 -1
ve 0 -2 1 2 1 0 2
sa 0 -2 0 0 -1 2 0
A11 Ma 16 Su 27 A7 Me 13 Sa 30 A8 Ra 30 Ve 10 A3 A4 As 10 A9 Jp 4 A6 A5 UL AL Ke 30 Mo 23 A2 A10
MKS: None Badhaka sign: vi Compound Friendship
su mo ma me jp ve sa
su 0 2 0 -1 2 -2 0
mo 2 0 1 0 -1 1 1
ma 0 2 0 -2 0 -1 1
me 0 -2 -1 0 1 0 -1
jp 2 0 0 0 0 0 -1
ve -2 0 -1 0 1 0 2
sa 0 0 0 0 -1 2 0
A5 Ma A7 Sa A2 Mo AL A9 A4 A8 Ke Su Ve A6 A10 UL Jp A11 Me A3 As Ra
MKS: None Badhaka sign: pi Compound Friendship
su mo ma me jp ve sa
su 0 0 0 1 2 -2 0
mo 0 0 -1 2 1 1 -1
ma 0 0 0 0 2 1 -1
me 2 0 1 0 -1 2 -1
jp 2 2 2 -2 0 0 -1
ve -2 0 1 2 1 0 0
sa 0 -2 -2 0 -1 0 0
A7 UL Ve A3 A4 As Ke Ma Mo A9 Jp Me AL A6 A11 Su A2 Sa A8 A10 Ra A5
MKS: me, sa Badhaka sign: aq Compound Friendship
su mo ma me jp ve sa
su 0 0 2 1 0 -2 -2
mo 0 0 1 2 -1 -1 -1
ma 2 2 0 -2 0 1 -1
me 2 0 -1 0 1 0 1
jp 0 0 0 0 0 0 1
ve -2 -2 1 0 1 0 2
sa -2 -2 -2 2 1 2 0
As Sa A10 Jp A6 Ra A7 Me UL AL A2 A3 Mo Su A4 A9 A11 Ke Ma A5 A8 Ve
Graha info
Body Karaka Longitude Speed Nakshatra Pada
As Vi 9°55' Uttaraphalguni 4
Su AmK Ta 26°58' 0.955 Mrigasira 2
Mo BK Cp 22°58' 12.409 Sravana 4
Ma MK Ta 15°43' 0.701 Rohini 2
Me PiK Ge 12°43' 1.876 Ardra 2
Jp GK Li 3°56' -0.038 Chitra 4
Ve PK Cn 9°32' 1.107 Pushya 2
Sa AK Ge 29°0' 0.117 Punarvasu 3
Ra DK Cn 29°47' -0.053 Ashlesha 4
Ke Cp 29°47' -0.053 Dhanishta 2
Panchang info
Sunrise03:18:11
Sunset20:45:57
VaraFriday
TithiK5 33.24% remaining
NakshatraSravana 2.64% remaining
TimezoneEurope/Copenhagen
Coordinates[55.7327, 12.3656]
1877-09-14 to 1997-09-14
Mo -9.7 1877-09-14
Ma 0.3 1887-09-14
Ra 7.3 1894-09-14
Jp 25.3 1912-09-14
Sa 41.3 1928-09-14
Me 60.3 1947-09-15
Ke 77.3 1964-09-14
Ve 84.3 1971-09-15
Su 104.3 1991-09-15
1887-06-10 to 1959-06-10
Vi 0.0 1887-06-10
Cp 3.0 1890-06-10
Ta 10.0 1897-06-09
Ge 12.0 1899-06-10
Li 24.0 1911-06-11
Aq 33.0 1920-06-10
Pi 41.0 1928-06-10
Cn 46.0 1933-06-10
Sc 52.0 1939-06-10
Sg 58.0 1945-06-10
Ar 68.0 1955-06-10
Le 69.0 1956-06-09
Sudarshana dasa
1887-06-10 to 2031-06-10
Vi 0.0 1887-06-10
Li 12.0 1899-06-10
Sc 24.0 1911-06-11
Sg 36.0 1923-06-11
Cp 48.0 1935-06-11
Aq 60.0 1947-06-11
Pi 72.0 1959-06-11
Ar 84.0 1971-06-10
Ta 96.0 1983-06-10
Ge 108.0 1995-06-10
Cn 120.0 2007-06-10
Le 132.0 2019-06-10
Notes

https://www.astro.com/astro-databank/Aage,_Count_of_Rosenborg

Event data