Abbey, Edward

MKS: ve Badhaka sign: pi Combust: me Gandanta: None Samdhi: None Yuddha: None Compound Friendship
su mo ma me jp ve sa
su 0 2 2 -1 2 0 0
mo 2 0 -1 2 1 1 1
ma 2 0 0 0 2 1 -1
me 0 0 1 0 1 2 1
jp 2 2 2 0 0 -2 1
ve 0 0 1 2 -1 0 2
sa 0 0 -2 2 1 2 0
Ma 27 A4 AL A6 A11 Ra 13 A2 UL A9 A10 As 17 A5 Sa 14 Ke 13 Mo 4 Me 18 Su 17 A3 A7 A8 Jp 10 Ve 4
MKS: ma, ra, ve Badhaka sign: cp Compound Friendship
su mo ma me jp ve sa
su 0 0 0 1 0 -2 -2
mo 0 0 -1 2 -1 -1 -1
ma 0 0 0 -2 2 1 1
me 2 0 -1 0 -1 0 -1
jp 0 0 2 -2 0 0 1
ve -2 -2 1 0 1 0 0
sa -2 -2 0 0 1 0 0
A9 As Mo Su Me A10 A11 UL Ke A6 A7 A8 Sa Ve Ma A4 Jp A5 Ra AL A2 A3
MKS: None Badhaka sign: sc Compound Friendship
su mo ma me jp ve sa
su 0 0 0 -1 2 0 0
mo 0 0 -1 0 1 1 1
ma 0 0 0 -2 2 1 1
me 0 -2 -1 0 1 2 1
jp 2 2 2 0 0 -2 1
ve 0 0 1 2 -1 0 2
sa 0 0 0 2 1 2 0
Ke A6 UL Me Su AL A7 A2 A10 A4 A5 Ra A8 Ma Mo As A3 A9 A11 Jp Ve Sa
MKS: None Badhaka sign: cp Compound Friendship
su mo ma me jp ve sa
su 0 2 2 1 0 0 -2
mo 2 0 1 0 1 1 -1
ma 2 2 0 -2 2 -1 -1
me 2 -2 -1 0 1 0 1
jp 0 2 2 0 0 0 -1
ve 0 0 -1 0 1 0 0
sa -2 -2 -2 2 -1 0 0
A3 As A6 Mo Ra Ma Ve AL Jp Su A4 A9 Me A5 A10 A11 UL Ke Sa A2 A7 A8
Graha info
Body Karaka Longitude Speed Nakshatra Pada
As Vi 16°28' Hasta 2
Su MK Cp 16°25' 1.016 Sravana 2
Mo GK Sg 3°56' 13.509 Moola 2
Ma AK Ar 26°6' 0.445 Bharani 4
Me AmK Cp 17°31' 1.731 Sravana 3
Jp PK Aq 9°49' 0.231 Satabhisaj 1
Ve DK Aq 3°3' 1.251 Dhanishta 3
Sa PiK Sc 13°2' 0.073 Anuradha 3
Ra BK Ge 12°35' -0.053 Ardra 2
Ke Sg 12°35' -0.053 Moola 4
Panchang info
Sunrise07:29:59
Sunset17:32:13
VaraSaturday
TithiK12 53.93% remaining
NakshatraMoola 70.39% remaining
TimezoneAmerica/New_York
Coordinates[40.6189, -79.159]
1925-01-02 to 2045-01-02
Ke -2.1 1925-01-02
Ve 4.9 1932-01-03
Su 24.9 1952-01-03
Mo 30.9 1958-01-03
Ma 40.9 1968-01-03
Ra 47.9 1975-01-03
Jp 65.9 1993-01-02
Sa 81.9 2009-01-02
Me 100.9 2028-01-03
1927-01-29 to 1991-01-29
Pi 0.0 1927-01-29
Cn 1.0 1928-01-30
Sc 8.0 1935-01-29
Sg 10.0 1937-01-29
Ar 12.0 1939-01-29
Le 24.0 1951-01-29
Vi 31.0 1958-01-29
Cp 39.0 1966-01-29
Ta 41.0 1968-01-30
Ge 50.0 1977-01-29
Li 57.0 1984-01-30
Aq 61.0 1988-01-30
Sudarshana dasa
1927-01-29 to 2071-01-29
Vi 0.0 1927-01-29
Li 12.0 1939-01-29
Sc 24.0 1951-01-29
Sg 36.0 1963-01-29
Cp 48.0 1975-01-29
Aq 60.0 1987-01-29
Pi 72.0 1999-01-29
Ar 84.0 2011-01-29
Ta 96.0 2023-01-29
Ge 108.0 2035-01-29
Cn 120.0 2047-01-29
Le 132.0 2059-01-29
Notes

https://www.astro.com/astro-databank/Abbey,_Edward

Event data