Abbott, Jennifer

MKS: None Badhaka sign: li Combust: me Gandanta: ke, ma Samdhi: ke, ma, ra Yuddha: None Compound Friendship
su mo ma me jp ve sa
su 0 2 2 -1 2 0 0
mo 2 0 -1 2 -1 1 1
ma 2 0 0 0 0 1 -1
me 0 0 1 0 1 2 1
jp 2 0 0 0 0 0 -1
ve 0 0 1 2 1 0 2
sa 0 0 -2 2 -1 2 0
Sa 24 UL A7 A3 Ke 30 A2 A8 A10 A4 A5 A11 Jp 13 Ma 30 A6 AL Ra 30 Ve 3 A9 As 3 Me 11 Su 16 Mo 29
MKS: me Badhaka sign: le Compound Friendship
su mo ma me jp ve sa
su 0 2 2 1 0 0 0
mo 2 0 -1 2 -1 1 -1
ma 2 0 0 0 0 1 -1
me 2 0 1 0 1 0 1
jp 0 0 0 0 0 0 1
ve 0 0 1 0 1 0 2
sa 0 -2 -2 2 1 2 0
A5 A6 A11 UL A2 A3 A9 Ra A4 A8 As Jp Sa A10 Me Ve AL Su A7 Ke Ma Mo
MKS: ke Badhaka sign: li Compound Friendship
su mo ma me jp ve sa
su 0 0 2 -1 2 -2 -2
mo 0 0 -1 0 -1 1 1
ma 2 0 0 0 0 -1 -1
me 0 -2 1 0 1 0 -1
jp 2 0 0 0 0 0 1
ve -2 0 -1 0 1 0 2
sa -2 0 -2 0 1 2 0
AL A7 Me Su Ma A3 A10 Ra A4 Mo UL Sa A2 A8 Ve A9 As Jp Ke A5 A6 A11
MKS: None Badhaka sign: sg Compound Friendship
su mo ma me jp ve sa
su 0 2 0 1 2 -2 -2
mo 2 0 1 2 1 -1 1
ma 0 2 0 0 2 -1 -1
me 2 0 1 0 1 0 -1
jp 2 2 2 0 0 -2 -1
ve -2 -2 -1 0 -1 0 2
sa -2 0 -2 0 -1 2 0
Ke Ve A2 A8 A9 As A10 A6 Ma Su Me A3 A7 Jp Ra A4 Mo A5 AL A11 UL Sa
Graha info
Body Karaka Longitude Speed Nakshatra Pada
As Aq 2°21' Dhanishta 3
Su MK Aq 15°45' 1.004 Satabhisaj 3
Mo AmK Pi 28°39' 14.74 Revati 4
Ma AK Sc 29°14' 0.615 Jyestha 4
Me PK Aq 10°21' 1.804 Satabhisaj 2
Jp PiK Sc 12°11' 0.07 Anuradha 3
Ve GK Cp 2°19' 1.155 Uttarashadha 2
Sa BK Ar 23°50' 0.073 Bharani 4
Ra DK Cp 29°24' -0.053 Dhanishta 2
Ke Cn 29°24' -0.053 Ashlesha 4
Panchang info
Sunrise06:27:13
Sunset17:38:49
VaraSunday
TithiS4 42.44% remaining
NakshatraRevati 10.02% remaining
TimezoneAmerica/New_York
Coordinates[42.2618, -72.2583]
1955-11-12 to 2075-11-12
Me -15.3 1955-11-12
Ke 1.7 1972-11-11
Ve 8.7 1979-11-12
Su 28.7 1999-11-12
Mo 34.7 2005-11-11
Ma 44.7 2015-11-12
Ra 51.7 2022-11-11
Jp 69.7 2040-11-11
Sa 85.7 2056-11-11
1971-02-28 to 2046-02-28
Aq 0.0 1971-02-28
Cn 1.0 1972-02-28
Sg 5.0 1976-02-28
Ta 16.0 1987-02-28
Li 24.0 1995-02-28
Pi 27.0 1998-02-28
Le 31.0 2002-02-28
Cp 37.0 2008-02-28
Ge 45.0 2016-02-28
Sc 53.0 2024-02-28
Ar 61.0 2032-02-28
Vi 68.0 2039-02-28
Sudarshana dasa
1971-02-28 to 2115-02-28
Aq 0.0 1971-02-28
Pi 12.0 1983-02-28
Ar 24.0 1995-02-28
Ta 36.0 2007-02-27
Ge 48.0 2019-02-27
Cn 60.0 2031-02-27
Le 72.0 2043-02-27
Vi 84.0 2055-02-27
Li 96.0 2067-02-27
Sc 108.0 2079-02-27
Sg 120.0 2091-02-27
Cp 132.0 2103-02-28
Notes

https://www.astro.com/astro-databank/Abbott,_Jennifer

Event data