Abballa, Larossi

MKS: None Badhaka sign: pi Combust: None Gandanta: None Samdhi: as, ke, ra Yuddha: None Compound Friendship
su mo ma me jp ve sa
su 0 0 2 1 0 0 0
mo 0 0 1 0 1 -1 -1
ma 2 2 0 0 2 1 -1
me 2 -2 1 0 1 0 1
jp 0 2 2 0 0 0 -1
ve 0 -2 1 0 1 0 2
sa 0 -2 -2 2 -1 2 0
Me 3 Ve 19 Ma 4 Jp 10 Ke 1 A2 Mo 26 A8 As 30 A11 A5 UL AL A7 A6 Ra 1 Sa 12 A4 A10 Su 14 A3 A9
MKS: None Badhaka sign: pi Compound Friendship
su mo ma me jp ve sa
su 0 0 0 -1 2 0 -2
mo 0 0 -1 0 1 1 -1
ma 0 0 0 -2 2 1 -1
me 0 -2 -1 0 -1 0 -1
jp 2 2 2 -2 0 -2 -1
ve 0 0 1 0 -1 0 0
sa -2 -2 -2 0 -1 0 0
Me Sa A5 A6 A8 Ke A2 A3 As Jp Ve Ma Mo Su AL UL A7 Ra A9 A10 A4 A11
MKS: jp, ra, sa Badhaka sign: cp Compound Friendship
su mo ma me jp ve sa
su 0 2 2 1 0 0 0
mo 2 0 1 0 1 -1 1
ma 2 2 0 0 2 1 1
me 2 -2 1 0 1 0 1
jp 0 2 2 0 0 0 1
ve 0 -2 1 0 1 0 2
sa 0 0 0 2 1 2 0
Me Mo As Sa A10 Ma A4 A6 Jp Ke Su Ve AL UL A9 A3 A5 A11 Ra A2 A8 A7
MKS: None Badhaka sign: ar Compound Friendship
su mo ma me jp ve sa
su 0 0 0 1 0 0 -2
mo 0 0 1 2 1 -1 -1
ma 0 2 0 -2 2 1 1
me 2 0 -1 0 -1 0 1
jp 0 2 2 -2 0 0 1
ve 0 -2 1 0 1 0 0
sa -2 -2 0 2 1 0 0
Ve AL A5 Su A2 A3 A9 As Ke Me A6 A11 Mo Sa A7 Ma A8 Jp Ra A4 A10 UL
Graha info
Body Karaka Longitude Speed Nakshatra Pada
As Vi 29°55' Chitra 2
Su MK Pi 13°53' 0.989 Uttarabhadra 4
Mo AmK Le 25°33' 13.498 Purvaphalguni 4
Ma GK Ge 3°31' 0.52 Mrigasira 4
Me DK Ar 2°24' 0.83 Aswini 1
Jp PK Cn 9°48' -0.005 Pushya 2
Ve BK Ar 18°13' 1.199 Bharani 2
Sa PiK Cp 11°11' 0.074 Sravana 1
Ra AK Cp 0°47' -0.053 Uttarashadha 2
Ke Cn 0°47' -0.053 Punarvasu 4
Panchang info
Sunrise06:39:57
Sunset19:17:25
VaraThursday
TithiS14 52.83% remaining
NakshatraPurvaphalguni 8.36% remaining
TimezoneEurope/Paris
Coordinates[49.0077, 1.906]
1972-11-28 to 2092-11-28
Ve -18.3 1972-11-28
Su 1.7 1992-11-28
Mo 7.7 1998-11-29
Ma 17.7 2008-11-28
Ra 24.7 2015-11-29
Jp 42.7 2033-11-28
Sa 58.7 2049-11-28
Me 77.7 2068-11-28
Ke 94.7 2085-11-28
1991-03-28 to 2079-03-28
Pi 0.0 1991-03-28
Cn 9.0 2000-03-28
Sc 20.0 2011-03-28
Sg 28.0 2019-03-28
Ar 36.0 2027-03-28
Le 38.0 2029-03-28
Vi 43.0 2034-03-28
Cp 48.0 2039-03-28
Ta 60.0 2051-03-28
Ge 71.0 2062-03-28
Li 81.0 2072-03-28
Aq 87.0 2078-03-28
Sudarshana dasa
1991-03-28 to 2135-03-28
Vi 0.0 1991-03-28
Li 12.0 2003-03-28
Sc 24.0 2015-03-28
Sg 36.0 2027-03-28
Cp 48.0 2039-03-28
Aq 60.0 2051-03-28
Pi 72.0 2063-03-28
Ar 84.0 2075-03-28
Ta 96.0 2087-03-28
Ge 108.0 2099-03-28
Cn 120.0 2111-03-29
Le 132.0 2123-03-28
Notes

https://www.astro.com/astro-databank/Abballa,_Larossi

Event data