Abadie, Joseph

MKS: me Badhaka sign: cp Combust: None Gandanta: None Samdhi: None Yuddha: None Compound Friendship
su mo ma me jp ve sa
su 0 2 2 1 2 0 0
mo 2 0 1 2 1 1 1
ma 2 2 0 0 0 1 -1
me 2 0 1 0 1 0 1
jp 2 2 0 0 0 0 -1
ve 0 0 1 0 1 0 2
sa 0 0 -2 2 -1 2 0
Ra 21 A2 A4 As 25 UL Jp 9 Ke 21 Mo 13 A3 A9 Me 11 Ve 15 Su 2 A6 A10 A11 Ma 26 Sa 9 A5 AL A7 A8
MKS: None Badhaka sign: ar Compound Friendship
su mo ma me jp ve sa
su 0 2 0 -1 2 -2 0
mo 2 0 -1 2 1 1 1
ma 0 0 0 0 0 1 -1
me 0 0 1 0 -1 2 -1
jp 2 2 0 -2 0 -2 -1
ve -2 0 1 2 -1 0 0
sa 0 0 -2 0 -1 0 0
Ke Su A7 UL A6 As Ma A4 Me Ra Ve A2 AL A3 A8 A9 Mo A10 A11 Jp Sa A5
MKS: sa, su Badhaka sign: sc Compound Friendship
su mo ma me jp ve sa
su 0 2 2 1 2 0 0
mo 2 0 -1 2 -1 1 1
ma 2 0 0 -2 0 -1 -1
me 2 0 -1 0 -1 0 1
jp 2 0 0 -2 0 -2 -1
ve 0 0 -1 0 -1 0 2
sa 0 0 -2 2 -1 2 0
A8 Ke A9 A11 A10 Jp Ma A6 A7 AL A2 Ra Su A3 As Sa A5 Mo A4 Me Ve UL
MKS: me, sa Badhaka sign: cp Compound Friendship
su mo ma me jp ve sa
su 0 0 0 -1 2 0 0
mo 0 0 -1 2 1 -1 -1
ma 0 0 0 -2 2 1 1
me 0 0 -1 0 -1 0 1
jp 2 2 2 -2 0 0 -1
ve 0 -2 1 0 1 0 2
sa 0 -2 0 2 -1 2 0
Ve As Sa A10 A5 A6 A7 Me Ra A9 A2 A4 Mo A11 Jp A8 UL Ke Ma Su AL A3
Graha info
Body Karaka Longitude Speed Nakshatra Pada
As Ta 24°25' Mrigasira 1
Su DK Sg 1°43' 1.018 Moola 1
Mo BK Li 12°43' 12.265 Swati 2
Ma AK Cp 25°10' 0.771 Dhanishta 1
Me MK Sc 10°38' 0.705 Anuradha 3
Jp GK Vi 8°9' 0.094 Uttaraphalguni 4
Ve AmK Sc 14°59' 1.256 Anuradha 4
Sa PK Cp 8°23' 0.103 Uttarashadha 4
Ra PiK Ar 20°46' -0.053 Bharani 3
Ke Li 20°46' -0.053 Vishakha 1
Panchang info
Sunrise07:37:14
Sunset16:36:10
VaraMonday
TithiK11 8.34% remaining
NakshatraSwati 54.55% remaining
TimezoneEurope/Paris
Coordinates[43.2313, 0.0838]
1865-10-10 to 1985-10-10
Ra -8.2 1865-10-10
Jp 9.8 1883-10-10
Sa 25.8 1899-10-10
Me 44.8 1918-10-11
Ke 61.8 1935-10-11
Ve 68.8 1942-10-11
Su 88.8 1962-10-10
Mo 94.8 1968-10-10
Ma 104.8 1978-10-10
1873-12-15 to 1953-12-15
Sc 0.0 1873-12-15
Ge 3.0 1876-12-15
Cp 8.0 1881-12-15
Le 20.0 1893-12-15
Pi 28.0 1901-12-16
Li 34.0 1907-12-16
Ta 35.0 1908-12-15
Sg 41.0 1914-12-16
Cn 50.0 1923-12-16
Aq 59.0 1932-12-15
Vi 60.0 1933-12-15
Ar 70.0 1943-12-16
Sudarshana dasa
1873-12-15 to 2017-12-15
Ta 0.0 1873-12-15
Ge 12.0 1885-12-15
Cn 24.0 1897-12-15
Le 36.0 1909-12-16
Vi 48.0 1921-12-16
Li 60.0 1933-12-16
Sc 72.0 1945-12-16
Sg 84.0 1957-12-16
Cp 96.0 1969-12-16
Aq 108.0 1981-12-15
Pi 120.0 1993-12-15
Ar 132.0 2005-12-15
Notes

https://www.astro.com/astro-databank/Abadie,_Joseph

Event data