Abbas, Khwaja Ahmad

MKS: None Badhaka sign: li Combust: sa Gandanta: None Samdhi: jp Yuddha: None Compound Friendship
su mo ma me jp ve sa
su 0 0 2 1 0 0 -2
mo 0 0 -1 0 1 -1 -1
ma 2 0 0 0 0 1 1
me 2 -2 1 0 -1 0 1
jp 0 2 0 -2 0 -2 -1
ve 0 -2 1 0 -1 0 2
sa -2 -2 0 2 -1 2 0
Sa 29 Su 24 AL Me 15 Ve 23 Ma 27 A3 A4 Ke 18 UL Mo 18 A2 A7 A8 Jp 30 As 9 Ra 18 A9 A10 A11 A5 A6
MKS: None Badhaka sign: ge Compound Friendship
su mo ma me jp ve sa
su 0 0 0 -1 2 -2 0
mo 0 0 1 2 1 -1 1
ma 0 2 0 0 0 1 -1
me 0 0 1 0 -1 2 -1
jp 2 2 0 -2 0 -2 -1
ve -2 -2 1 2 -1 0 0
sa 0 0 -2 0 -1 0 0
Ve A3 A2 A8 A9 A10 A11 UL Su Jp Ke Sa A7 As Mo A4 Me A5 Ma Ra AL A6
MKS: su Badhaka sign: li Compound Friendship
su mo ma me jp ve sa
su 0 2 2 1 0 0 -2
mo 2 0 -1 0 -1 1 1
ma 2 0 0 -2 0 1 1
me 2 -2 -1 0 1 0 1
jp 0 0 0 0 0 -2 -1
ve 0 0 1 0 -1 0 2
sa -2 0 0 2 -1 2 0
Ra A7 A9 A10 A4 Jp Me UL A6 A8 Ke AL A2 Sa Su As Ve A3 A5 Ma Mo A11
MKS: ma Badhaka sign: sg Compound Friendship
su mo ma me jp ve sa
su 0 0 2 -1 2 0 0
mo 0 0 1 2 1 -1 -1
ma 2 2 0 0 0 1 1
me 0 0 1 0 1 2 1
jp 2 2 0 0 0 0 1
ve 0 -2 1 2 1 0 2
sa 0 -2 0 2 1 2 0
AL As Ke A5 A10 A11 UL Mo A7 A3 A8 A9 Me A2 Jp Ma Ra Sa A4 A6 Ve Su
Graha info
Body Karaka Longitude Speed Nakshatra Pada
As Aq 8°26' Satabhisaj 1
Su MK Ta 23°28' 0.956 Mrigasira 1
Mo PK Sc 17°19' 14.657 Jyestha 1
Ma BK Cn 26°50' 0.558 Ashlesha 4
Me GK Ge 14°48' 1.543 Ardra 3
Jp AK Cp 29°36' 0.011 Dhanishta 2
Ve PiK Ge 22°28' 1.202 Punarvasu 1
Sa AmK Ta 28°16' 0.13 Mrigasira 2
Ra DK Aq 17°23' -0.053 Satabhisaj 4
Ke Le 17°23' -0.053 Purvaphalguni 2
Panchang info
Sunrise05:22:50
Sunset19:22:08
VaraSunday
TithiS15 51.32% remaining
NakshatraJyestha 95.11% remaining
TimezoneAsia/Kolkata
Coordinates[29.6161, 76.9806]
1913-08-08 to 2033-08-08
Me -0.8 1913-08-08
Ke 16.2 1930-08-08
Ve 23.2 1937-08-08
Su 43.2 1957-08-08
Mo 49.2 1963-08-08
Ma 59.2 1973-08-08
Ra 66.2 1980-08-07
Jp 84.2 1998-08-08
Sa 100.2 2014-08-08
1914-06-07 to 1977-06-07
Le 0.0 1914-06-07
Pi 3.0 1917-06-07
Li 4.0 1918-06-08
Ta 12.0 1926-06-08
Sg 13.0 1927-06-08
Cn 13.0 1927-06-08
Aq 20.0 1934-06-08
Vi 29.0 1943-06-08
Ar 32.0 1946-06-08
Sc 34.0 1948-06-07
Ge 43.0 1957-06-07
Cp 55.0 1969-06-07
Sudarshana dasa
1914-06-07 to 2058-06-07
Aq 0.0 1914-06-07
Pi 12.0 1926-06-07
Ar 24.0 1938-06-07
Ta 36.0 1950-06-07
Ge 48.0 1962-06-07
Cn 60.0 1974-06-07
Le 72.0 1986-06-07
Vi 84.0 1998-06-07
Li 96.0 2010-06-07
Sc 108.0 2022-06-07
Sg 120.0 2034-06-07
Cp 132.0 2046-06-07
Notes

https://www.astro.com/astro-databank/Abbas,_Khwaja_Ahmad

Event data