Aas, Roald

MKS: None Badhaka sign: sg Combust: jp Gandanta: None Samdhi: mo Yuddha: None Compound Friendship
su mo ma me jp ve sa
su 0 2 2 1 0 0 -2
mo 2 0 -1 2 1 1 -1
ma 2 0 0 0 2 1 1
me 2 0 1 0 1 0 1
jp 0 2 2 0 0 0 -1
ve 0 0 1 0 1 0 2
sa -2 -2 0 2 -1 2 0
Mo 1 Ra 21 A9 As 21 A5 A4 A11 A6 UL A8 AL A3 Ke 21 Sa 27 A10 Ma 28 Me 15 Ve 17 Jp 21 Su 12 A2 A7
MKS: None Badhaka sign: aq Compound Friendship
su mo ma me jp ve sa
su 0 2 2 -1 2 -2 -2
mo 2 0 -1 2 -1 1 1
ma 2 0 0 -2 0 -1 -1
me 0 0 -1 0 1 0 -1
jp 2 0 0 0 0 0 1
ve -2 0 -1 0 1 0 0
sa -2 0 -2 0 1 0 0
As A4 A7 Ra A6 A2 Ma Su A3 A11 UL A5 Jp Ke Mo Me Sa Ve AL A9 A8 A10
MKS: None Badhaka sign: li Compound Friendship
su mo ma me jp ve sa
su 0 2 2 1 0 0 -2
mo 2 0 -1 2 -1 1 1
ma 2 0 0 0 2 1 1
me 2 0 1 0 -1 0 1
jp 0 0 2 -2 0 -2 -1
ve 0 0 1 0 -1 0 2
sa -2 0 0 2 -1 2 0
Mo Me Ve A7 Ke Sa Su A2 A4 Ma A11 UL Jp AL A8 Ra As A3 A9 A5 A6 A10
MKS: mo Badhaka sign: cn Compound Friendship
su mo ma me jp ve sa
su 0 0 0 -1 0 -2 0
mo 0 0 1 0 1 -1 1
ma 0 2 0 0 2 1 -1
me 0 -2 1 0 1 0 1
jp 0 2 2 0 0 0 -1
ve -2 -2 1 0 1 0 0
sa 0 0 -2 2 -1 0 0
A2 A4 A3 A9 A10 Me Mo Ma AL A6 UL Jp Ra Ve As A11 A5 Su Ke Sa A7 A8
Graha info
Body Karaka Longitude Speed Nakshatra Pada
As Ge 20°40' Punarvasu 1
Su PK Pi 11°37' 0.991 Uttarabhadra 3
Mo DK Ta 0°32' 14.636 Krittika 2
Ma AK Cp 27°1' 0.765 Dhanishta 2
Me PiK Aq 14°3' 1.114 Satabhisaj 3
Jp BK Pi 20°45' 0.24 Revati 2
Ve MK Aq 16°2' 1.228 Satabhisaj 3
Sa AmK Sc 26°16' 0.006 Jyestha 3
Ra GK Ta 20°19' -0.053 Rohini 4
Ke Sc 20°19' -0.053 Jyestha 2
Panchang info
Sunrise06:01:16
Sunset18:46:29
VaraSunday
TithiS5 92.44% remaining
NakshatraKrittika 70.97% remaining
TimezoneEurope/Oslo
Coordinates[59.9061, 10.7392]
1926-06-28 to 2046-06-28
Su -1.7 1926-06-28
Mo 4.3 1932-06-27
Ma 14.3 1942-06-28
Ra 21.3 1949-06-27
Jp 39.3 1967-06-28
Sa 55.3 1983-06-28
Me 74.3 2002-06-28
Ke 91.3 2019-06-28
Ve 98.3 2026-06-28
1928-03-25 to 1997-03-25
Sg 0.0 1928-03-25
Le 3.0 1931-03-26
Ar 8.0 1936-03-25
Pi 18.0 1946-03-25
Sc 30.0 1958-03-25
Cn 33.0 1961-03-25
Ge 36.0 1964-03-25
Aq 44.0 1972-03-25
Li 47.0 1975-03-25
Vi 51.0 1979-03-25
Ta 58.0 1986-03-25
Cp 67.0 1995-03-25
Sudarshana dasa
1928-03-25 to 2072-03-25
Ge 0.0 1928-03-25
Cn 12.0 1940-03-25
Le 24.0 1952-03-25
Vi 36.0 1964-03-25
Li 48.0 1976-03-25
Sc 60.0 1988-03-25
Sg 72.0 2000-03-25
Cp 84.0 2012-03-25
Aq 96.0 2024-03-25
Pi 108.0 2036-03-25
Ar 120.0 2048-03-25
Ta 132.0 2060-03-25
Notes

https://www.astro.com/astro-databank/Aas,_Roald

Event data